Thursday, 5. May 2011  ir  
ارتباط با درون یکی از شگفت انگیزترین آرزوهایی هست که هر بشری دارد. چون پاسخ تمام سوالها و همه مشکلات و نادانسته ای بشر...

ارتباط با درون یکی از شگفت انگیزترین آرزوهایی هست که هر بشری دارد. چون پاسخ تمام سوالها و همه مشکلات و نادانسته ای بشر آنجاست.

کشف استعداد درونی آدم هم آنجاست.

بهتر است آدم مدتها تمرین کند چون با چند بار پرسیدن از خود و درون خود به نتیجه دلخواه و سریع نمی رسیم. این نیاز به اخلاص و مداومت دارد.

یعنی حتما با تمام وجود خودت مشتاق ارتباط با خدا(درون) باشی

بعد فکر می کنم حتما باید در جای ساکت و خلوتی باشی و زمان نیمه شب و سحر بهتر است. ولی مهم نیست چه زمانی باشد.

جایی که تلویزون رادیو و کامپیوتری روشن نباشد و کسانی با هم حرف نزنند. حالا زیاد مهم نیست در مکان چراغی روشن یا خاموش باشد. حتی می توانی با صدای طبیعت هم باشد مثلا در جنگل کنار رودخانه

چون بشر اسیر کثرت است و ندای درون در امواج کثرت ضعیف و ناپدید شده است.

مهمترین ابزار ارتباط خدا با انسان فکر است! بیخود نیست خیلی فیلسوفان عارفان و دانشمندان به فکر و خرد اهمیت می دهند. آن عقلی را که عارفان سرزنش می کنند با این خرد فرق دارد آن عقل چون و چرایی است که دائم به درون آدم تلقین می کند چه جوری از کجا نمی شود امکان پذیز نیست آن عقل ضد ایمانی است!

زرتشت خیلی به خرد الهی ارزش داده است و خداوند را خرد کامل می داند و مهمترین ابزار ارتباطی با خدا هم همین است که همه دارند!

پس مهمترین ابزار ارتباط خدا تاثیری است که بر افکار ما دارد و ما آن را کشف می کنیم

2. دوم تجربه است از گذشته

3. سوم  احساس است که خیلی مهمه بسیاری از احساس ها واقعی و صادق اند و زبان ارتباط با خدا و حقیقت هستند

4. چهارم خواب و رویا

5. نهایتا ارتباط کلامی مستقیم یا وحی کلامی است

با این حال همه می توانند با خدا گفتگو کنند

باید با تلاش زیاد و تمرین سر و صدا و افکار آشفته درونت را ساکت کنی بعد هر روز از خودت و درونت بپرسی تا پاسخ ها را شناسایی کنی در فکر در تجربه در احساس خواب نشانه ها و حتی کلام خدا

Ahura Mazda

No comments so far.

Be first to leave comment below.