Thursday, 6. January 2011  ir  
جشن زيباي مزدايي ديگان و گهنبار پنجم خجسته باد زنده نگه داشتن جشن های ایرانی زنده نگاه داشتن ایرانیت و ایران از توفان های...

جشن زيباي مزدايي ديگان و گهنبار پنجم خجسته باد

زنده نگه داشتن جشن های ایرانی زنده نگاه داشتن ایرانیت و ایران از توفان های سهمگین و مسموم، غرب زدگی و عرب زدگی است.

همین حداقل جشن های باقیمانده یلدا و نوروز و مهرگان و سده بود که باعث شد هویتی به نام ایرانی و ایرانیت هنوز باقی مانده باشد. دیگان را گرامی بداریم و برای جشن بزرگ سده آماده شویم.

به امید آن روزی که جشن سده(10 بهمن) را مثل گذشته با عظمت و مستقل از زرتشتیان برگزار کنیم.
دي اولين ماه سال ميترايي (مهري يا همان ميلادي)است. دي به معني نور است كه نام خداست و واژه انگليسي روز از همين ريشه است. در ماه هاي ايران باستان سه روز است كه نامشان با دي شروع مي شود مثل (دي به آذر: دوم هر ماه )(دي به مهر: نهم هر ماه )دي بدين : هفدم هر ماه) اين سه روز را روزهاي آدينه مي گفتند كه به نام دي پيوند داشت و شبيه جمعه بود.

اين روزها در روز دوم، نهم و هفدم هر ماه بود ولي چون ماه هاي بهار و تابستان 31 روزه شد در فصل بهار و تابستان آدينه ها چند روز جابجا شدند ولي در پاييز و زمستان آدينه ها همچنان در جاي درست خود بجاي مانده اند. ما ايرانيان هفته و چهارتا جمعه نداشتيم. ما ايراني ها ماه را به سه پاره و سه آدينه تقسيم مي كرديم. امروز به جاي جمعه ها فارسي شده آدينه را به كار مي برند

دي ماه ، ماه جشن هاست. اولين جشن باستاني خاطره انگيز را در دي ماه 1375 در ميان زرتشتيان تهران با دوست گرامي ام فرهاد خاتمي شركت كردم. مهمان و دعوت موبد بزرگوار موبد شهرياري بودم . ايشان جز تدوين كنندگان قانون اساسي بودند. در ميان زرتشتيان بي نظير بودند و ديگر مثل او كسي نيامد. يادم مياد در پايان مراسم جشن ديگان يكي از آقايان زرتشتي گفت: برخي مي گويند بعد از موبد زرتشتي ما به سراغ كه برويم كه در حد او باشد؟ استاد شهرياري با لبخند روي صندلي نشسته بودند بعد همان آقا با لهجه زرتشتي گفت البته كه داريم! ولي واقعيت اين بود كه افسوس كسي نيامد كه هم سنگ دانش و اخلاص و خردورزي او باشد. وقتي يك روز پيش از جشن ديگان برايم قرآن را از حفظ مي خواند آيه قل اللهم مالك ملك توتيه الملك من يشاء و تزع الملك من تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء.. بسيار خوشحالي و شگفت زده شدم چون اون روزها من درگير فهم تفسير همين آيه بودم انگار فكرم را خوانده بود. منظورش از خواندن اين آيه اين بود كه مي خواست بگويد ما زرتشتي ها كه از آن شوكت و امپراطوري به اينجا رسيديم و از مسلمان ها شكست خورديم خواست خدا بود و اين نتيجه ستم حكومت ديني بود

خيلي با مسلمان ها خوشرو و رعايت ادب مي كرد چيزي كه بعد از او ما كمتر ديديم و بعد از او بيشتر يك جبهه گيري و حساسيت از سوي زرتشتيان بسوي ما روانه بود. او انسان بي نظيري بود. يادم ميايد دو دختر تهراني مسلمان هم در روز قبل در اتاق ملاقات ما بهمراه آقاي فرشاد پارسي كه زرتشتي خيلي ارجمندي بودند و خدا حفظشان كند در آنجا ايستاده بودند
موبد شهرياري به دو آن دختر كه از خوشحالي در پوست خود نمي گنجيدند گفت حتما بايد روسري سفيد بپوشيد و با جامه روشن بيايد

هر وقت جشن ديگان ميايد خاطره آن استاد عزيز بيادم ميايد خدا رحمتش كند بي كينه و مهرپيشه بود و برتر از همه بسيار خردمند و اهل دانش بودند. طوريكه هميشه مرا بياد استاد بزرگ استاد ابراهيم پور داوود مي انداخت.

براي شما آرزوي شادي و تندرستي و درون پر نور و عشق آرزوم مي كنم باشد اين روزها جشن هاي چندين ميليوني در كشور شود

گهنبار (گاهانبار) را برخی گاه و زمان های انبار کردن دانسته اند و برخی هم گاهان را بیش شمار(جمع ) گاه دانسته اند و بار را به معنی جشن می دانند که روی هم “زمانهای جشن” معنی می شود. با نگرش به اینکه در میانه زمستان کشاورزان هیچ فرآورده کشاورزی را انبار نمی کنند شاید دید دوم شایسته و درست تر باشد.

گهنبار نخست: ميديوزرم گاه(14-10ارديبهشت)
از روز “خور تا روز دي بمهر” (آفرینش آسمان)
**************************
گهنبار دوم: ميديوشهم گاه(11-8 تير )
از روز “خور تا روز دي بمهر” (آفرينش آب)
***********************************
گهنبار سوم: پيتي شهم گاه(25-21 شهريور)
از روز “اشتاد تا انارم” (آفرينش زمين)
*************************
گهنبار چهارم: جشن اياسرم گاه(24-20 مهر)
از روز “اشتاد تا انارم” (آفرينش گياهان)
***************************
گهنبار پنجم: مئيدياريم گاه(14-10 دي)
از روز “مهر تا ورهرام” (آفرينش جانوران)
************************
گهنبار ششم همسپتمئيديم گاه(29-25 اسفند)
از «اهنود» تا «وهشتوايشتگاه» (جشن آفرینش انسان)
چهارشنبه سوری بازمانده جشن گهنبار ششم هست

Ahura Mazda

No comments so far.

Be first to leave comment below.